کلبه‌ی گیاهخواری و حمایت از حیوانات

در این دسته، قصدمان آن نیست که مطالبی در باب فواید گیاهخواری از لحاظ علمی، تبیین گیاهخواری از بابت روانشناسی، دستور پخت غذاهای گیاهی و موارد این قبیل بنویسیم، بل منظور و مقصود از همان ابتدا این بوده که گیاهخواری و بالخاصه وگانیسم، از نظرگاه اخلاق، سیاست و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار گیرد.

مورد دیگر آن که سعی‌مان بر این است که مطالب ساده و مختصر باشند؛ از همین رو سعی شده در مطالب مربوط به وگانیسم و حمایت از حیوانات از مغلق‌گویی فاصله گرفته شود.